© 2024 Geologische Vereniging Limburg

Excursiereglement

 

1. Deelnemers.

- Enkel leden, die hun jaarlijks lidgeld hebben betaald, kunnen deelnemen aan excursies georganiseerd door de Geologische Vereniging Limburg.

- Personen jonger dan 14 jaar zullen enkel kunnen deelnemen aan excursies, ingericht door de Geologische Vereniging Limburg, indien zij vergezeld zijn door één der ouders, voogd of verantwoordelijk familielid. De begeleidende personen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van het kind, zowel op gebied van veiligheid als het opvolgen van de gegeven richtlijnen.

- Personen ouder dan 14 jaar, maar nog minderjarig, die aan een excursie willen deelnemen, dienen een door hun ouders of voogd ondertekende toelating af te geven aan de excursieleider.

2. Verantwoordelijkheid.

- Elke excursie of uitstap, georganiseerd door de Geologische Vereniging Limburg, gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid, zonder enig verhaal tegenover de vereniging als inrichters,  de excursieleider,  personen die instaan voor het vervoer van jeugdleden of medeleden van de vereniging, eigenaars of beheerders van groeven, ontsluitingen of mijnen.

- Ieder lid dat deelneemt aan een zoektocht ondertekent een 'deelnameformulier' (zie verder op deze website), waarin hij of zij zich akkoord verklaart met het excursiereglement. Dit formulier dient voor aanvang van elke zoektocht te worden ingeleverd bij de excursieleider.

3. Veiligheid.

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een veiligheidshelm, veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidsschoenen, fluohesje, …) is verplicht voor iedere deelnemer, zolang hij/zij zich in een groeve/ontsluiting/mijn bevindt. De excursieleider of de voorzitter oordeelt, afhankelijk van de groeve/ontsluiting/mijn, of er specifieke punten in acht dienen genomen te worden.

- Iedere deelnemer aan een door de Geologische Vereniging Limburg ingerichte excursie is verplicht de richtlijnen en veiligheidsinstructies opgedragen door de excursieleider of de voorzitter nauwlettend op te volgen.

- In samenspraak met de voorzitter, kan de excursieleider een schorsing opleggen aan de personen waarvan het gedrag gevaar of hinder veroorzaakt voor hemzelf of andere leden.

4. Deontologische Erecode.

- De Geologische Vereniging Limburg is aangesloten bij de Raad voor Aardwetenschappen (zie verder op deze website) en heeft als dusdanig de Deontologische Erecode voor Amateur-geologen en Verzamelaars van Mineralen, Gesteenten en Fossielen mede bekrachtigd (bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29.07.1993, nr.13410). Ieder lid van de Geologische Vereniging Limburg heeft, door het lidmaatschap van de vereniging te aanvaarden,  de vernoemde erecode onderschreven, en dient er zich ook naar te gedragen.

5. Vervoer.

- Personen die geen vervoer hebben dienen dit zelf met andere leden van de vereniging te regelen. De excursieleider is hiervoor niet verantwoordelijk. Carpoolers dienen vooraf een financiële regeling te treffen. 

6. Praktisch.

- Ingeschreven personen die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan een excursie, dienen, indien mogelijk, de excursieleider hiervan op de hoogte te brengen.

- Alle mogelijke maatregelen zullen genomen worden om de gemaakte afspraken na te komen. In het belang van de groep wordt er op de afspraakplaats niet langer dan 10 minuten (na het afgesproken uur) gewacht !! Vergeet U niet in te schrijven !!

 

Aanvulling op het excursiereglement.

We ondervinden meer en meer moeilijkheden om toelatingen te bekomen in groeves en andere locaties. De eigenaars worden strenger en dit door het gedrag van sommige mineralen- of fossielenzoekers. Altijd moet iedereen boeten omdat een minderheid van de zoekers - die beter thuis zouden blijven dan dat ze denken zich alles te kunnen veroorloven - de wetten en regels aan hun laars lappen uit hebzucht.

Gedraag U als een gast op een vindplaats en laat alles achter zoals het oorspronkelijk was. Laat geen afval (etensresten, lege drankblikken, plastiek, …) achter.

Meld U aan de excursieleider steeds op voorhand. Als er mensen op de vindplaats zijn van de vereniging die zich niet op voorhand gemeld hebben worden die geweigerd. We kunnen niet zeggen dat we met 10 zijn, als er op de dag van de zoektocht 15 mensen voor de poort staan. De op voorhand ingeschreven namen tellen alleen, en die mogen binnen.

Als we in naam van de vereniging op een bepaalde datum op een bepaalde plaats op excursie gaan, zal men geen problemen maken, maar als U besluit daarna op eigen kracht te gaan, zonder toelating, zal men U weigeren. Ga niet onder de naam van de vereniging! U stelt ons dan in een verkeerd daglicht, zodat de vereniging hiervoor moet boeten, ook al is deze van geen kwaad bewust. Alleen met een zoekvergunning vanuit de vereniging zal men in groeves toelating krijgen. 

Blijf weg bij machines, gebouwen en ander materiaal. Parkeer Uw auto ergens veilig en nooit hinderend voor andere. Volg steeds de verkeersregels en mijd rodeotoestanden om de eerste te kunnen zijn. Het heeft geen nut !

 

Als vereniging doen wij ons best om de leden een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden en het wordt alle jaren steeds moeilijker voor ons om toelatingen te bekomen. Als we niet voorzichtig zijn zullen we alleen nog foto’s kunnen verzamelen in musea en onze geliefde verzameling alleen nog kunnen aanvullen met dure exemplaren op beurzen. Draag dus steeds je persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidshelm, een veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidsschoenen en fluohesje. Breng anderen niet in gevaar! Volg ook steeds de raad en de richtlijnen van de excursieleider(s)!

 

Het bestuur